لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

ان وی آر 16 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR202-16E 16ch IP video input 160Mbps in & 96Mbps out.....

0

ان وی آر 16 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR202-16EP 16ch IP video input 160Mbps in & 96Mbps ou.....

0

ان وی آر 16 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR204-16E 16ch IP video input 160Mbps in & 96Mbps out.....

0

ان وی آر 16 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR208-16 16ch IP video input 160Mbps in & 96Mbps out .....

0

ان وی آر 16 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR304-16E 16ch IP video input 160Mbps in & 320Mbps ou.....

0

ان وی آر 32 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR202-32E 32ch IP video input 200Mbps in & 96Mbps out.....

0

ان وی آر 32 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR204-32E 32ch IP video input 200 Mbps in & 96Mbps ou.....

0

ان وی آر 32 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR208-32E 32ch IP video input  200Mbps in & 96Mb.....

0

ان وی آر 32 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR304-32E 32ch IP video input 320Mbps in & 320Mbps ou.....

0

ان وی آر 4 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR201-04E 4ch IP video input  40Mbps in & 96Mbps .....

0

ان وی آر 4 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR201-04EP 4ch IP video input 40Mbps in & 96Mbps out b.....

0

ان وی آر 4 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR201-04L 4ch IP video input  40Mbps in & 64Mbps .....

0

ان وی آر 8 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR201-08E 8ch IP video input  80Mbps in & 96Mbps .....

0

ان وی آر 8 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR201-08EP 8ch IP video input 80Mbps in & 96Mbps out b.....

0

ان وی آر 8 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR201-04EL 8ch IP video input 80Mbps in & 64Mbps out b.....

0

ان وی آر 8 کانال یونی ویو UNIVIEW NVR202-08E 8ch IP video input 80Mbps in & 96Mbps out ba.....